Приемен изпит за български ученици след 7. КЛАС

2 април 23 | 08:00

Американски колеж в София

Онлайн регистрация за приемния изпит след 7. клас: от 22 февруари до 14 март 2023 г.

ИЗПИТЪТ се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Съобразен е с очакваното развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението - останалите 20%.

СЪЧИНЕНИЕТО представлява текст по зададена задача, която не е свързана с учебния материал по литература. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема) и езикова култура (правопис, пунктуация, стил).

Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

ТЕСТЪТ включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите на въпросите се нанасят в отделен формуляр.

Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

В Американския колеж приемаме кандидати, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от мн. добър 5,00.

Колежът приема 180 кандидати, завършили 7. клас и класирани въз основа на техните резултати от приемния изпит.  

След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета получават покани за записване. Останалите класирани кандидати ще формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, ако в края на срока на записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид техният резултат на изпита независимо от техния пол.