Ученици

Система за съветване и подпомагане на учениците

Системата за съветване и подпомагане се използват за личностна подкрепа, индивидуално израстване и развитие на характера на учениците. Целта на системата за съветване и подпомагане на учениците е да подкрепя учениците по време на обучението им в колежа, като ги поставя в по-малка група от същия випуск със съветник, който наблюдава тяхното академично и социално развитие, тяхното поведение, подкрепя ги и ги съветва.

Всеки съветник ръководи група от 9-12 ученици от един и същ випуск. Групите се срещат през цялата учебна година, за да развиват уменията си и да обсъждат ценностите, залегнали в мисията, етичния кодекс и ценностите на колежа. Тези срещи целят да мотивират и окуражат учениците да се развиват и преуспяват като членове на своята група, лидери и отговорни граждани. Всеки випуск се ръководи от Декан на випуска, който отговаря за съветниците на дадения випуск и наблюдава академичния успех и дисциплината на учениците.

Доклади за подкрепа

Учителите могат да представят различни доклади за подкрепа, свързани с поведението на учениците, академичното им развитие и спазването на правилата за академична честност. Те могат да бъдат написани, за да поощрят постижения на учениците или да изразят загриженост от неизпълнението на определени задължения. Докладите се изпращат в електронен вид на ученика, неговия съветник и Декана на випуска. По усмотрение на служителя, който изготвя доклада, той може да бъде изпратен и до родителите/настойниците на ученика и Декана на учениците. Тази възможност на електронната система на колежа е въведена с цел подобряването на комуникацията между членовете на училищната общност.

Изисквания

Американският колеж в София поддържа много високи изисквания към своите ученици.

Прави се най-доброто, за да се осигурят системи за подпомагане на учениците, така че да могат да посрещнат нашите изисквания и да извлекат възможно най-голяма полза от пребиваването си в колежа.
Етичен кодекс 

Академичната общност в Американския колеж в София се състои от учители, ученици, администрация и родители. Ние вярвяме, че ученето е процес на сътрудничество, който включва активното участие на всички тези членове. Над всичко ние ценим стремежа към съвършенство както научно, така и гражданско. За постигане на отлични резултати, всички членове на нашата общност трябва да се посветят на следните ценности:
 • ОТГОВОРНОСТ - всеки член на общността е отговорен за действията си.
   
 • ПОЧТЕНОСТ - всеки член в действията си е воден от честност и доверие.
   
 • УВАЖЕНИЕ - всеки член на общността се отнася към всички останали с уважение и внимание. 

Членовете на академичната общност в Американския колеж в София трябва да представят колежанските ценности – отговорност, почтеност и уважение - и да се превърнат в техни посланици както в училище, така и извън колежа.

Основни изисквания

Всеки ученик е длъжен да спазва правилата на Колежа, които са посочени в Правилника за дейността на Американския колеж в София. Тези правила са разделени в четири основни категории:

 • ПРИСЪСТВИЕ В ЧАСОВЕТЕ: Вярваме, че присъствието на учениците е от изключителна важност и очакваме те да положат всички усилия да не пропускат учебни часове. Присъствието се следи стриктно. В случай че на наши ученици се наложи да отсъстват, те трябва да спазят процедурата, описана в Правилника за дейността, за да бъдат извинени отсъствията им. Всеки ученик, който не следва тази процедураа или надвиши определения брой отсъствия за един срок, може да получи предупреждение и в последствие последно предупреждение за отсъствия от учебни занятия.
 • АКАДЕМИЧНА ЧЕСТНОСТ: Очакваме всеки ученик да бъде отговорен за собствената си академична работа и всички задания, които предава или прави в час, да са изготвяни само и единствено от него. Учениците ни следва да познават добре разликата между оказване на помощ на съученик и преписване, както и да са наясно какво представлява плагиатството. Ученик, който не е съумял да отговори на очакванията ни в тази категория, може да получи предупреждение и в последствие последно предупреждение за академично поведение.
 • ПОВЕДЕНИЕ: Очакваме от всеки ученик на Американския колеж да спазва правилата за поведение в Колежа. Цигари, алкохол, наркотици и оръжия са строго забранени на територията на колежа. В допълнение от учениците се изисква да проявяват уважение един към друг и към всички възрастни от общността на Американския колеж. Ученик, нарушил правилата за поведение, може да получи предупреждение и в последствие последно предупреждение за поведение.
 • АКАДЕМИЧЕН УСПЕХ: Очакваме от нашите ученици да бъдат отдадени на академичната си работа както в училище, така и у дома. Изпитващите затруднения следва да потърсят помощ от своите учители в часовете за консултации. Необходимостта от подкрепа за академичен успех се определя от общото представяне на ученика и се осигурява в случаите, в които той/тя:
  а) има среден успех по-нисък от много добър 4.50;
  б) има оценка слаб 2.00;
  в) има повече от две оценки среден 3.00.
  Процедурата в такива случаи включва редовна проверка на успеваемостта на ученика по всички предмети на всеки две или три седмици, както и регулярна комуникация с родителите. Възможно е по време на този период на ученика да бъде предложено да не участва в извънкласни занимания.

Надзорна комисия на Декана

Учениците, нарушили някое от правилата в колежа, могат да бъдат извикани да се явят пред Надзорната комисия на Декана. Комисията се състои от шестима учители, избрани от преподавателския състав, както и от трима членове на висшата администрация: Президента, Заместник-директора и Декана. Допълнително присъства и един ученик, който не гласува, но наблюдава срещите на Комисията. Родителите на извиканите ученици също могат да присъстват на тези срещи.

Надзорната комисия на Декана взема всички решения за отправяне на последни предупреждения в Американския колеж. Ако ученик, получил последно предупреждение, не се справя със зададените му/й условия, Комисията може да реши договорът за обучение да бъде прекратен или да не бъде подновен. Решенията на Комисията могат да бъдат обжалвани.

Извънкласни дейности

Американският колеж в София има отлично развита програма за извънкласни дейности, целяща да се създаде мост между академичния свят в Колежа и живота извън неговите предели. Програмата е създадена, за да работи в подкрепа на концепцията за цялостно образование, което подготвя учениците за  всички аспекти на живота след Колежа.

Програмата CAS (Creativity, Action, and Service или „Творчество, действие и служба в полза на обществото”) е въведена в Колежа през 2005 година и задава модел за организиране и насърчаване на учениците да участват в разнообразни извънкласни дейности. Програмата поощрява развитието на младите хора в креативно мислещи и ангажирани членове на обществото. В допълнение, участието в дейностите на програмата CAS насърчава придобиването на полезни умения, които не са непременно свързани с учебния материал. В нейните рамки учениците развиват силно изразено чувство на принадлежност към обществото и съзряват за идеята, че могат позитивно и ефективно да повлияят на неговото развитие.

Проектите от програмата CAS обхващат широк диапазон от дейности и всеки ученик има възможност да се включи в един или повече проекти в зависимост от интересите си: танци, театър, изкуство, спорт, излети в планината, бивакуване, оказване на помощ с учебния материал на съученици, служба в полза на обществото и др. Някои от извънкласните дейности са организирани като клубове, чиито членове се събират редовно след края на учебните занятия. Всеки проект по CAS и всеки клуб имат съветник от преподавателския екип, чиято задача е да организира и да дава насоки за развитието на съответната дейност. 

От всички ученици в Американския колеж от 9-ти до 12-ти клас, които получават Американска диплома, се очаква успешно да се включат в програмата CAS, като изискването е да покрият 75 часа на учебна година (всеки CAS час е с продължителност 40 минути). Посрещането на това изискване позволява на учениците да се посветят дългосрочно на помощ на нуждаещи се, както и да демонстрират умения за критика и самооценка.

В Американският колеж в София се полагат усилия активното участие в програмата CAS не само да помогне на учениците да посрещнат и най-високите изисквания на университетите, но и да израснат като самостоятелни мислещи личности, напълно подготвени за успех в живота.

Моля, запознайте се с ученическия съвет!

Стипендии от Министерството на образованието и науката

studentsjpg

Приравнителни изпити 2024: заповед и дати