Прием на български ученици след 7. клас

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

В Американския колеж приемаме кандидати, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от мн. добър 5,00. Запознайте се с указанията за подаване на документи. Таксата за полагане на изпита е 60 лв и не подлежи на възстановяване, включително и когато кандидатът не се е явил на изпита, независимо от причината.

Колежът приема 180 кандидати, завършили 7. клас и класирани въз основа на техните резултати от приемния изпит.  

След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета получават покани за записване. Останалите класирани кандидати ще формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, ако в края на срока на записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид техният резултат на изпита независимо от техния пол.

ИЗПИТЪТ

ИЗПИТЪТ се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Съобразен е с очакваното развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението - останалите 20%.

СЪЧИНЕНИЕТО представлява текст по зададена задача, която не е свързана с учебния материал по литература. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема) и езикова култура (правопис, пунктуация, стил).

Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

 

ТЕСТЪТ включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите на въпросите се нанасят в отделен формуляр.

Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

Научете повече за Програмата за намаляване на учебната такса и стипендии ТУК

 

Благодарение на щедро дарение от американски филантроп, семействата на учениците, които не са от София могат да получат допълнително намаляване на учебната такса. Семействата могат да кандидатстват за намаляване на сумата, включваща учебната такса и разходите за настаняване в София. Стойността, с която ще бъде намалена таксата за обучение, се изчислява на база на общата сума от таксата за обучение и разходите за настаняване.  

Изтеглете брошурата на колежа ТУК.

 

Съвети в помощ на подготовката

За да добиете представа какво да очаквате от изпита, разгледайте указанията, насоките, съветите и действителните примери от реални изпити от минали години в "Подготовка за приемния изпит".