Академични програми

Американският колеж в София осигурява на своите ученици образование на най-високо академично ниво, целящо успешен прием в престижни висши учебни заведения. Освен овладяване до съвършенство на учебния материал, в колежа учениците биват поощрявани да мислят критично, да развиват умения за разрешаване на проблеми и да проявяват интелектуална независимост. От тях се очаква ясно да отговарят на въпроси в клас, както и да проявяват проницателност и задават въпроси на себе си, на своите преподаватели и съученици. Работи се усилено за развиването на писмената и устната езикова култура.

Преподаватели

all-faculty-2

Запознайте се с преподавателите в Американския колеж и катедрите по български език и литература, английски език и литература, хуманитарни науки и изящни изкуства, природни науки, математика и информатика, спорт, чужди езици, английски език в 8. клас.

Офис на академичните съветници

Добре дошли в Офиса на академичните съветници в Американския колеж в София. Изборът на колеж или университет е вълнуващ и труден процес.

Нашата цел е да помогнем на учениците да се запознаят с множеството възможности за висше образование. Учебната програма от 9. до 12. клас изгражда ясна и стабилна самопреценка, което е от съществено значение за всеки ученик, за да избере и се фокусира върху реалистични и отговарящи на възрастта му лични и академични цели за кандидатстване. Офисът на академичните съветници създава среда, в която учениците са добре информирани и инструктирани за непрекъснато променящите се приемни изпити, приема, стипендиите и процедурите за намаляване на учебната такса. С наша помощ учениците си създават множество възможности за кандидатстване в конкурентни колежи и университети по целия свят. Така нашите ученици могат окончателно да изберат учебното заведение, което най-точно отговаря на академичните, личните, финансовите, професионалните и семейните им изисквания.

Учениците от Американския колеж имат възможност да кандидатстват в университети от различни образователни системи по целия свят, благодарение на сериозната ни учебна програма и дипломите, които получават при успешното й завършване. Българските ученици, постигнали изискванията, получават българска и американска диплома за завършено средно образование. Учениците, които не са български граждани, имат възможност да завършат с диплома от Международната бакалауреатска организация (IBO) и с американска диплома. Всички ученици могат да се явят на изпити по различни учебни дисциплини към програмата Advanced Placement (AP). Тези изпити са на университетско ниво и учениците, които постигнат високи резултати на тях, могат да получат предварително кредити от университетите. На високите резултати често се гледа и като на предимство за учениците при кандидатстването им в САЩ, Обединеното кралство и някои европейски университети.

Български ученици

Българските ученици се обучават по българската програма за средните училища, утвърдена от Министерство на образованието и науката. Всички български ученици получават и американска диплома след покриване на допълнителните академични и други изисквания.

В 9.-10. клас всички предмети, с изключение на български език и чужди езици, се преподават на английски език. В 11.-12. клас всички предмети, с изключение на български език, чужди езици, география на България и свят и личност за 12. клас, както и някои от профилиращите предмети, се преподават на английски език. Профилираната подготовка осигурява усвояването на знания и умения по определени учебни предмети на по-високо ниво. Колежът предлага профилирано обучение в шест профила по избор на учениците: математически, софтуерни и хардуерни технологии, предприемачески, природни науки, чуждоезиков или хуманитарен. Профилираното обучение започва в 11.клас, като към профилиращите предмети учениците изучават задължително български език и литература, английски език, втори чужд език, математика, гражданско образование и физическо възпитание и спорт.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ Подготвителен клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас
Английски език  20  6   5   5.5  6
Български език  4  3   3  3   5
Математика  3  4   4  4   5 
Биология    2  2  2  
Химия    2  2  2  
Физика    2.5  2  2  1
Чужди езици    3  3  2  3
История    2  2  2  2
География    2  1.5  1.5  1
Философия    1.5  1.5  1.5  2
Въведение в  природните науки  1        
Информатика и информационни технологии 
 1  2  2  1.5  2
Физическо възпитание  3  3  3  3  3
Изобразително изкуство  1  1      
Музика  1  1      
Свободно-избираеми предмети    2  4  4  4
Профил      2  2  3
Общ брой учебни часове за седмица:
34  37  37  36 37

Чуждестранни ученици

В 11. клас всички наши чуждестранни ученици започват обучение по програмата International Baccalaureate Diploma. Също както българските ученици, и чуждестранните ни ученици могат да получат американска диплома, ако изпълнят допълнителните изисквания за нея.

Преди 11. клас, чуждестранните ученици изучават математика, природни науки, чужди езици, хуманитарни науки и история в подходящите учебни часове, които да ги подготвят за програмата IB. В някои случаи това зависи от нивото на подготовка на учениците по различните предмети преди записването им в Американския колеж. Когато учебната програма и материята го позволява, чуждестранните ученици учат заедно с българските.

 Учебен предмет Подготвителен клас 9. клас 10. клас
Английски език (профил)  20  6   5 
Математика (само за чуждестранни ученици)  6  6   6
Чужди езици    3  3
Въведение в природните науки  1    
Биология (само за чуждестранни ученици)    4  
Химия (само за чуждестранни ученици)      4
Физика (само за чуждестранни ученици)      4
История на САЩ (само за чуждестранни ученици)    2  2
Световна история    2  2
Физическа география    2  
Хуманитарна география      1.5
Психология    1.5  
Информационни технологии  1  2  2
Физическо възпитание  3  3  3
Изобразително изкуство  1  1  
Музика  1  1  
Свободно-избираеми предмети    2-4  4-6
Общ брой учебни часове за седмица:

 33
35.5-37.5 36.5-38.5

Програма IB

Американският колеж в София е акредитирано IB училище (IB World School), което предлага обучение по Програма IB от 2005 г. За прием в двугодишния курс могат да кандидатстват чуждестранни ученици и български ученици, идващи от чужбина, които не получават българска диплома. В рамките на програмата Американският колеж предлага обучение на високо академично ниво с преподаватели, експерти в своята област. Курсът в максимална степен подготвя учениците за предстоящото им обучение във висши училища. Обучаващите се по програмата ученици имат възможност да покрият изискванията и за получаване на американска диплома от колежа, която се присъжда независимо от IB дипломата на Международната бакалауреатска организация (IBO).