Календар за ученици и родители

Академичните съветници в Американския колеж работят с учениците от всички класове и техните родители. По-долу е изложена програмата на офиса за всеки клас.

Девети и десети клас:

Офисът на академичните съветници смята, че е важно за учениците от 9. и 10. клас да се запознаят с нас. Ние вярваме, че колкото по-осведомени са учениците от 9. и 10. клас за дейността на нашия офис и услугите, които предлагаме, толкова повече можем да им помогнем в процеса на развитие на техните планове за висше образование след колежа. Учениците, които разбират процеса, с който в крайна сметка ще бъдат пряко ангажирани, могат по-добре да дефинират плановете си и, като правило, са по-уверени и организирани. За целта се стремим да ангажираме всички ученици от 9. и 10. клас чрез групови и индивидуални срещи и като ги каним да посетят обедните семинари, които обхващат широк спектър от теми, свързани с процеса на търсене и кандидатстване във висше учебно заведение.

Освен това, насърчаваме всички ученици да се възползват от множеството посещения на университети, които организираме през цялата година.

Изпит PSAT за десети клас:

На учениците се дава възможност да се явят на изпит PSAT в колежа през октомври безплатно. Тъй като много ученици на колежа кандидатстват в американски учебни заведения, PSAT помага да се подготвят за  изпита SAT, който е необходим стандартизиран изпит за много американски институции. Изпитът SAT е особено важен, когато учениците се стремят да получат значително финансиране за академични, спортни или други постижения. Някои европейски университети също ще вземат предвид резултатите от SAT при оценяването на кандидатурата.

През декември съветниците получават резултати от програмата PSAT и помагат на учениците да анализират резултатите си, както и предлагат по-нататъшна подготовка за теста.

11. клас:

През първия срок съветниците представят програма за 11. клас, нареченa Junior Jumpstart, която бележи официалното начало на процеса по кандидатстване. Това събитие подробно информира учениците за образователните възможности и процесите на кандидатстване в Обединеното кралство, САЩ, Европа и навън. Каним родителите на среща, посветена на същите теми, както и по темите за намаляване на учебната такса и възможностите за финансиране.

След тези срещи учениците могат да започнат да планират индивидуални срещи със своите академични съветници. Преди тези срещи учениците трябва да попълнят документа за самооценка в нашата онлайн платформа Naviance. Това ще послужи като техен профил за 11. клас. Съветниците ще обсъдят с учениците бъдещи планове, полеви въпроси и ще ги съветват относно подходящите следващи стъпки и подробности, които трябва да знаят. Те ще предложат общ преглед на стандартизираното тестване. Тази дискусия включва, но не се ограничава до тестовете SAT, TOEFL, IELTS и програмата Advanced Placement (AP). През май учениците са поканени да се явят за изпити, които се провеждат в колежа. За други тестове учениците получават указания как да се регистрират онлайн. Повечето ученици на колежа завършват първия кръг от всички стандартизирани тестове по време на 11. клас, като по този начин имат възможност за повторно тестване в 12. клас, ако е необходимо. Съветниците ще започнат да работят по списък на потенциални университети с учениците.

През втория срок с помощта на своите съветници учениците избират и официално молят двама учители да им дадат препоръките си. От учениците се изисква да попълнят формуляра за препоръки от преподаватели с имената на двамата учители, които ще им напишат препоръки. Академичните съветници също дават предложения за летни ангажименти и/или обучение. Учениците, които желаят да кандидатстват за летни програми, работят със съветници по своите заявления.

През цялата година учениците са поканени да се срещнат с посещаващите колежа представители на колежи и университети. Те също така са поканени  да се възползват от виртуалните посещения в университети. Учениците от 11. клас трябва да посещават колкото се може повече от тези представяния и се насърчават да посещават колкото се може повече обедни семинари, разискващи процеса на кандидатстване. 

12. клас:

Първият срок е изключително натоварен за дванайсетокласниците, които подготвят документите си за кандидатстване в престижни университети по целия свят. Академичните съветници ориентират кандидатите при избора им на университети и относно възможностите за намаляване на учебната такса и стипендии. През целия срок се провеждат семинари на теми като „Писане на резюме”, „Допълнително есе” и допълнителни материли. През първия срок се предлагат седмични работни срещи, които покриват голяма част от търсенето на колеж или университет и процеса на кандидатстване. Там учениците могат и да участват в интервю с гостуващите членове на приемни комисии. Родителите са поканени да присъстват на среща, която подробно разглежда процеса на кандидатстване от родителска гледна точка. В допълнение, дванайсетокласниците и техните родители се насърчават да се срещнат с всички посещаващи колежа редставители на университетите. Каним ги и на виртуални посещения на университети. Когато е възможно, те също могат да разговарят с отговорниците по приема в съответните университети.

През декември и януари съветниците организират срещи, на които бивши ученици от колежа, понастоящем студенти, разговарят с дванайсетокласниците за опита, придобит в учебни заведения в Съединените щати, Обединеното кралство и Европа. Тези срещи дават на кандидатите много важна информация за академичните изисквания, качеството на живот, професионалното развитие и културната атмосфера в различните университети. В края на първия срок повечето завършващи ученици вече са попълнили и изпратили документите си за кандидатстване. Веднага щом започнат да пристигат отговорите от университетите, учениците, съвместно със съветниците си, избират университета, който най-добре покрива академичните, личните, финансовите, професионалните и семейните им изисквания. Академичните съветници подпомагат и процеса на кандидатстване за студентски заеми и настаняване. Като заключение, съветниците предлагат помощ и за прехода от гимназията към висшето учебно заведение.

Завършили ученици: 

Възможно е за някои завършили ученици да се окаже, че изборът им на университет в крайна сметка не отговаря на техните изисквания в академично, лично и професионално отношение. В такива случаи те могат да се свържат с г-жа Емили Алън, за да се информират за процеса на прехвърляне. Помощта на офиса на академичните съветници се предлага на всички завършили колежа.