КОЛЕЖЪТ СТАРТИРА ПЕТГОДИШЕН ПРОЦЕС ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОГРАМА INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA

В края на февруари 2024 г. Американският колеж в София започна работа по едногодишния процес на самооценка на прилагането на Международната бакалавърска програма (IBDP). Оценката на програмата е едновременно изискване и услуга, предоставяна от Организацията на Международния бакалауреат (IBO) на всеки пет години, и има за цел да гарантира, че стандартите и практиките на програмата се поддържат. Eднакво важен е процесът на официална и цялостна самооценка с участието на всички заинтересовани страни в IB общността на колежа, който е източник на нова динамика и импулс и дава възможност за осмисляне на постиженията и новите инициативи и за засилване на комуникацията в училището.

От колежа се очаква да оцени изпълнението на прилагането на програмата IB в съответствие със Стандартите и практиките на програмата и изискванията на програмата, както и да определи основните си постижения през разглеждания петгодишен период 2020-2025 г. и да идентифицира практиките, които се нуждаят от по-нататъшно развитие. 

Като основна стъпка в този процес колежът ще събере информация за цялостно самообучение сред заинтересованите страни от колежа. Ще бъде проведено проучване сред родители, ученици, служители и възпитаници на програмата IB, за да определи силните и слабите страни по отношение на стандартите и практиките на IB. Редица служители от администрацията, финансовия отдел, библиотеката, ИТ-отдела и др. ще помагат с необходимите документи и обратна връзка, а ръководството вече участва активно.

Всички преподаватели по IB в колежа ще се съберат първо в групи по предметите си, а след това ще обработят събраните данни като членове на следните комисии: 

  1. Цел: споделена важна мисия 
  2. Околна среда: осигуряване на важни структури, системи и ресурси 
  3. Култура: създаване на положителна училищна култура
  4. Учене: осигуряване на ефективно образование

След като прегледа проучванията, докладите на комитетите и други данни, колежът ще попълни въпросника за самообучение по програмата IB. Всички политики в областта на IB ще бъдат преразгледани и актуализирани. До 1 март 2025 г. колежът ще представи отговорите на въпросника и всички необходими придружаващи документи на IBO отговорите. Кулминацията на процеса ще бъде четене и обсъждане и онлайн посещение на екип за оценка на IB през април 2025 г.

Очакваме с нетърпение да включим всички заинтересовани страни в процеса самооценка и бихме искали да благодарим предварително на всички, които ще се включат за техните усилия и подкрепа!

Д-Р ЗОРНИЦА СЕМКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА Катедрата по хуманитарни науки и изящни изкуства/ ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИСТОРИЯ / КООРДИНАТОР НА ПРОГРАМАТА IB

  • Доктор по история, Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

  • Магистър по история

  • Специализация по съвременна история

  • Професионална квалификация: Специалист историк, преподавател по история

  • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”